FRANS STROUS FOTOGRAFIE

 

Onderstaand het Privacy Statement in de nederlandse en engelse taal. Below the Privacy Statement in dutch and english language.

Privacy statement Frans Strous Fotografie 

Inleiding

Frans Strous Fotografie neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@strousfotografie.nl.

Wie is Frans Strous Fotografie?

Frans Strous Fotografie is de eenmanszaak Frans Strous Fotografie, kantoorhoudende te (4811 VL) Breda aan Middellaan 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20046655.

Frans Strous Fotografie is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Frans Strous Fotografie de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Frans Strous Fotografie jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Frans Strous Fotografie persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Frans Strous Fotografie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Frans Strous Fotografie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Frans Strous Fotografie heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Frans Strous Fotografie over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Frans Strous Fotografie. Je kunt verzoeken dat Frans Strous Fotografie je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Frans Strous Fotografie te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Frans Strous Fotografie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Frans Strous Fotografie te verkrijgen. Frans Strous Fotografie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Frans Strous Fotografie je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Frans Strous Fotografie

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@strousfotografie.nl. Frans Strous Fotografie zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Frans Strous Fotografie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Frans Strous Fotografie je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

• Verwerkers

• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Frans Strous Fotografie

Het kan zijn dat Frans Strous Fotografie verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Frans Strous Fotografie gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Frans Strous Fotografie gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Frans Strous Fotografie aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Frans Strous Fotografie je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@strousfotografie.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Frans Strous Fotografie jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@strousfotografie.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement Frans Strous Fotografie

Introduction

Frans Strous Fotografie takes your privacy very seriously and shall handle your personal data with the utmost security and care. In this Privacy Statement you will learn how we handle your data as well as learn about your rights concerning our processing of your data. We advise that you read this Privacy Statement thoroughly. Should you have any questions or remarks, please contact us at info@strousfotografie.nl.

Who is Frans Strous Fotografie?

Frans Strous Fotografie is the eenmanszaak Frans Strous Fotografie, with registered office at (4811 VL) Breda listed at the Traderegister of the Dutch Chamber of Commerce under 20046655.

Frans Strous Fotografie is as the controller ultimately responsible with regard to the processing of your personal data.

How does Frans Strous Fotografie use your personal data?

Underneath you will find an overview of the purposes for the processing of your personal data. You will also find a specification of which data Frans Strous Fotografie uses for that specific purpose, the legal justification, and the amount of time Frans Strous Fotografie keeps this data. For clarity’s sake, we have categorised the purposes.

Services, customer management and financial administration

Purpose: Financial administration

Information: Company name, Billing address, Bank details, Outstanding balance

Legal basis: Legitimate interests

importance: Commercial interests

Storage period: As long as necessary for this purpose

   

Purpose: Invoicing

Information: Home address, Delivery address, Billing address, Email, Phone, Payment information, Account number, Order Number, VAT number

Legal basis: Necessary for the performance of a contract

Storage period: As long as necessary for this purpose

   

Purpose: Services

Information: Home address, Email, Financial data, Data generated by the service

Legal basis: Necessary for the performance of a contract

Storage period: As long as necessary for this purpose

   

Purpose: Invoicing

Information: Home address, Email, Financial data, Data generated by the service

Legal basis: Necessary for the performance of a contract

Storage period: As long as necessary for this purpose

   

Marketing

Purpose: Newsletter

Information: Name, Email, Interest in a product, Social media account Legitimate interests

Legal basis: Legitimate interests

Interest concerned: Commercial interests

Storage period: As long as necessary for this purpose

   

Purpose: Social media marketing

Information: Name, Email, Interest in a product, Social media account Legitimate interests

Legal basis: Legitimate interests

Interest concerned: Commercial interests

Storage period: As long as necessary for this purpose

   

Website

Purpose: Website analytics

Information: Online behaviour, Location

Legal basis: Legitimate interests

Interest concerned: Commercial interests

Storage period: As long as necessary for this purpose

   

How did we obtain your personal data?

Frans Strous Fotografie has obtained your data because you have provided this data to us. .

What are your rights?

Under the European General Data Protection Regulation you have a number of rights with regard to your data and the processing thereof:

Access

You may access your personal information and make any necessary changes in your account. If you would like to see which personal data Frans Strous Fotografie has obtained about you, you may exercise your right of access by submitting a request to Frans Strous Fotografie.

Making changes

If you wish to make changes to the personal information that you have seen as a result of a request for access and you are unable to make the changes yourself in your account, you may request that Frans Strous Fotografie makes these changes for you. You may request that Frans Strous Fotografie modifies, corrects, supplements, erases or shields your information.

Restriction of processing of personal data

You also have the right, under certain conditions, to ask Frans Strous Fotografie to restrict the processing of your personal data.

Right to object

If processing of your data takes place on the grounds of 'legitimate interest' by Frans Strous Fotografie or a third party, you have the right to object to that processing.

Portability of data

You have the right to obtain your personal data from Frans Strous Fotografie. Frans Strous Fotografie will provide this in a structured and commonly used format, which can easily be opened using commonly used digital systems.

Withdrawing consent

When the legal basis for a particular processing is your explicit consent, you have the right to withdraw that consent. This does not affect past processing, but does mean that we will no longer be allowed to process this data in the future. It may also result in Frans Strous Fotografie no longer being able to provide you with certain services.

Response from Frans Strous Fotografie

A request can be sent to info@strousfotografie.nl. Frans Strous Fotografie will comply with your request as soon as possible and in any case no later than one (1) month after Frans Strous Fotografie has received such a request. If Frans Strous Fotografie rejects your request, we will indicate in our reply why the request was rejected.

Recipients of your personal data

Your data may be transmitted to:

• Data processors

• Parties that are involved in the execution or fulfilment of an agreement between you and Frans Strous Fotografie

It is possible that Frans Strous Fotografie is required to submit your data to a third party, for example to fulfil a legal obligation.

Transfer to third countries or international organisations

It may be necessary, for instance for technical and operational reasons, to transfer your (personal) data to affiliates of Frans Strous Fotografie located outside the European Economic Area. Due to the possibility that the regulations in the area of privacy protection do not offer the same protection as within the European Economic Area, Frans Strous Fotografie will use the Privacy Shield or the EU Model Clauses to protect your privacy as much as possible. If that is not possible, Frans Strous Fotografie will ask your consent to transfer your (personal) data to countries that do not maintain an adequate protection level. You may withdraw your consent at any time.

Can changes be made to this Privacy Statement?

This Privacy Statement is subject to changes. We therefore advise you to regularly read the Privacy Statement for any such changes.

Questions, remarks, and complaints

If you have any questions regarding this Privacy Statement or the way in which Frans Strous Fotografie uses your data, you can send an e-mail to info@strousfotografie.nl. If you have a complaint about the way your data is processed, please send an e-mail to info@strousfotografie.nl. Furthermore, you always have the right to contact the competent national data protection authority. In The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.


Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston